ต้นสังกัด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. สัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสงวนสัตว์ครั้งที่ 11
2. โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
3. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
4. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละ สวนสัตว์ ปี 2558
5. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
6. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมในสวนสัตว์ภายในพื้นที่ของแต่ละ สวนสัตว์ ปี ๒๕๕๘
7. โครงการความสัมพันธ์เชิงบวกและลบของนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อระบบเกษตรกรรมแบบนาข้าว จังหวัดบุรีรัมย์
8. โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านพืชเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
9. โครงการอนุรักษ์พันธุพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
10. โครงการวามสัมพันธ์เชิงบวกและเชิงลบ ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยปล่อยคืนสู่ธรรมชาตติต่อระบบเกษตรกรรมแบบนาข้าวจังหวัดบุรีรัมย์
11. โครงการวิจัยความหลากหลาย
12. โครงการวิจัยความหลากหลายของเชื้อราแมลงและเห็ดป่าในพื้นที่ป่า
13. โครงการจัดสร้างฐานข้อมูลรหัสพันธุกรรมตามแหล่ง
14. จัดทำแผนการเตรียมต้นพันธุ์พืชสวนพันธ์ดีและฟื้นฟูแปลง
15. อนุรักษ์ชนิดพันธุ์พืชป่าเฉพราะถิ่นหายากและใกล้สูญพันธุ์
16. จัดอบรมการคุ้มครองและฟื้นฟูชนิดพันธ์เฉพาะท้องถิ่น
17. จัดตั้งเคลือข่าย
18. อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า
19. อนุรักษ์ วิจัย ฟื้นฟู สัตว์ป่าหายาก
20. ศึกษา และดำเนินการเพื่อนำสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ
21. อนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ป่า และไม้ลานในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
22. ศึกษาวิจัยชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
23. กำหนดมาตรการในการควบคุมการค้าชนิดพันธุ์พืชไร่ พืช
24. โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
25. รวบรวมและจัดทำข้อพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
26. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
27. โครงการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
28. โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์
29. การอนุรักษ์ป่าในถิ่นอาศัยและเสริมสร้างความร่วมมือกับท้องถิ่น
30. อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) เข้าเยี่ยมชมสวนสัตว์
31. ทบทวนกฎระเบียบ กลไก จำแนกระบุและ ประสานงานเพื่อกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบเพื่อรองรับพันธกรณีตามพิธีสารนาโงยาฯ
32. ระเบียบ ข้อปฏิบัติ เกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรสัตว์ป่าระหว่างบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานภายนอก กับองค์การสวนสัตว์
33. มูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอน ในมวลชีวภาพเหนือพื้นดิน ของระบบนิเวศลุ่มน้ำขุนสถาน จังหวัดน่าน
34. โครงการการสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยสัตว์ป่า
35. สัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ปี 2558
36. สัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ปี 2559
37. โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2558
38. โครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปี 2559
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2558
40. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี 2559
41. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2558
42. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ปี 2559
43. โครงการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยกลับคืนสู่ธรรมชาติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้ดำเนินการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยจำนวน 12 ตัว ในพื้นที่ชุ่มน้ำห้วยจระเข้มาก จ.บุรีรัมย์ โดยประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการดูแลนกชนิดนี้